Last updated: april 21, 2022 at 07:21 AM

Privacybeleid

1. Inleiding

De vennootschap oodrive, vereenvoudigde naamloze vennootschap op aandelen met een kapitaal van 309 126 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs, onder nummer 432 735 082, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 26, rue du Faubourg-Poissonnière, 75010 Parijs, Frankrijk, publiceert en biedt meerdere websites aan waaronder www.oodrive.com (de Website) alsook Producten en Diensten die de verwerking en bewaring van gegevens omvatten voor het gebruik van de Website, Producten en Diensten, voor rekening van alle filialen overeenkomstig artikel L 233-1 van het Franse handelswetboek.

Oodrive heeft dit Privacybeleid opgesteld om zijn beleid en praktijken inzake de verzameling, het gebruik en de bekendmaking van informatie met betrekking tot de gebruiker van de Website, de Producten of de Diensten mee te delen.

Dit document beschrijft de manier waarop oodrive uw persoonsgegevens gebruikt en verzamelt en deelt u mee welke maatregelen genomen worden om de bescherming ervan te verzekeren in het kader van het gebruik van de Website overeenkomstig de bepalingen van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de Informatica, de Bestanden en de Vrijheden zoals gewijzigd door de bepalingen van de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet op de Informatica en Vrijheden”).

Dit document is voor u bestemd en wij vragen u om er kennis van te nemen.

Voor alle vragen en opmerkingen met betrekking tot het Privacybeleid of de manier waarop oodrive overgaat tot de verzameling en het gebruik van uw gegevens, kunt u zich richten tot oodrive, Contactpersoon Informatica en Vrijheden, 26, rue du Faubourg-Poissonnière, 75010 Parijs, Frankrijk.

2. Toestemming

Door de Website te raadplegen of door de Producten en Diensten die worden aangeboden door oodrive en/of zijn filialen te gebruiken, aanvaardt u de regels voor de verzameling en het gebruik van de informatie die hierna worden vermeld.

3. Verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verzameld door de vennootschap oodrive voor zichzelf en voor rekening van zijn filialen.

4. Verzamelde gegevens

We kunnen uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummers, IP-adres, aansluitingsgegevens en browsergegevens verzamelen. Als u online solliciteert voor een functie, zullen wij u informatie vragen over uw diploma’s en uw ervaring.

Desgevallend is het ook mogelijk dat wij u informatie vragen over de facturatie (naam en facturatieadres). We bewaren deze gegevens gedurende 5 jaar.

Indien onze provider van het online betaalsysteem het nummer van uw bankkaart vraagt, zal dit slechts bewaard worden gedurende de tijd die nodig is om de transactie uit te voeren.

Overeenkomstig de wet op de Informatica en Vrijheden, beschikt u over het permanent recht op toegang tot en rechtzetting van uw informatie, een recht dat u kunt uitoefenen door zich te richten tot de Contactpersoon Informatica en Vrijheden, oodrive, 26 rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Parijs.

U kunt zich ook, om gegronde redenen, verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.

Om tegemoet te kunnen komen aan uw vraag, zult u de nodige elementen voor uw identificatie per post moeten sturen: naam, voornaam, e-mailadres, een kopie van uw identiteitsbewijs dat nog geldig is en eventueel uw adres.

5. Doel – Gegevensverwerking

Met de informatie die we hebben verzameld, kunnen wij:

  • Uw bestellingen beheren en onze zakenrelaties optimaliseren

De informatie en gegevens met betrekking tot u zijn nodig voor de opvolging en het beheer van onze zakenrelaties, meer bepaald uw bestellingen. Deze informatie en gegevens worden eveneens bewaard omwille van veiligheidsredenen, om de wettelijke en reglementaire verplichtingen na te leven.

  • Onze diensten personaliseren

Met de informatie en gegevens kunnen we de Producten en Diensten die we u aanbieden en de informatie die we naar u toe sturen, verbeteren.

  • Bezoekers

Met de informatie en gegevens kunnen we tegemoetkomen aan de gebruikers van de Website, de gegevens analyseren, verbeteringen voorzien bij de Diensten, trendanalyses uitvoeren omtrent het gedrag van de gebruikers van de Diensten en de efficiëntie van de informatie.

  • Prospecten

Aan de hand van de verzamelde gegevens, kunnen wij u commerciële of promotionele documenten sturen die u mogelijk interesseren, indien u dit heeft aanvaard op de verzamelformulieren.

  • HR

Met de informatie en gegevens, kunnen we een antwoord bieden op de kandidaturen die zijn ingediend als reactie op vacatures, stageaanbiedingen en spontane kandidaturen.

6. Beveiliging van de gegevens

In het algemeen, hebben wij alle passende maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen elke ongeoorloofde toegang, elke onwettige verwerking, elk verlies of onopzettelijke beschadiging, en elke ongeoorloofde vernietiging/ meer bepaald om te vermijden dat ze worden gewijzigd, beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang tot krijgen.

We stellen een beveiligde server tot uw beschikking om toegang te krijgen tot de informatie van uw account. Deze server zorgt ervoor dat uw informatie versleuteld wordt vooraleer ze naar onze diensten wordt gestuurd. We treffen tevens ook de passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie die wordt verstrekt, steeds correct en up-to-date is, en in alle veiligheid bewaard wordt tijdens de duur die nodig is om de taken uit te voeren waarvoor ze gebruikt wordt.

We hebben beschermingsmaatregelen ingevoerd om de vertrouwelijkheid, de veiligheid en de integriteit van uw persoonsgegevens te vrijwaren. De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde van onze medewerkers en medewerkers van onze dienstverleners die deze dienen te kennen en die opgeleid zijn om de regels inzake vertrouwelijkheid na te leven.

De verzameling van bankgegevens wordt namelijk steeds uitgevoerd in het kader van efficiënte en legale procedures voor de beveiliging van de betalingen: deze maatregelen kunnen bestaan uit de SSL-versleuteling (bedoeld om de gegevens voor anderen onleesbaar te maken) bij de verzameling of overdracht van vertrouwelijke gegevens. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor online betalingen en zullen niet bewaard worden.

7. Communicatie van persoonsgegevens

We verkopen noch verhuren persoonsgegevens aan derden die werden verzameld op de Website of die u aan u heeft verstrekt tijdens de uitvoering van een Dienst.

We delen alleen informatie met onze onderaannemers en onze partners die in ieder geval alleen de persoonsgegevens ontvangen die nodig zijn voor de uitvoering en prestatie van de dienst en die in geen geval bevoegd zijn om deze persoonsgegevens te gebruiken in een ander kader dan dat van de betreffende dienst of prestatie.

Toch kunnen wij persoonsgegevens meedelen om te voldoen aan de geldende wetgeving en om gevolg te geven aan de vragen die uitgaan van de openbare of overheidsinstanties. Echter, wij verbinden ons ertoe u te verwittigen volgens de voorwaarden voorzien door de geldende wetgeving.

We kunnen ook uw persoonsgegevens meedelen om de algemene voorwaarden met betrekking tot de Producten en Diensten toe te passen of te laten naleven, om de activiteiten van de Vennootschap te beschermen of om alle nodige middelen aan te wenden of onze rechten te bevestigen en/of uit te oefenen, ons te verweren tegen wettelijke en/of juridische klachten.

8. Hosting van de gegevens

De gegevens die gehost worden in het kader van de Producten en Diensten die worden aangeboden door oodrive en zijn filialen, worden exclusief gehost in de Europese Economische ruimte.

9. De formulieren

Bepaalde formulieren die aangeboden worden op de Website, hebben geen bindend karakter. U kunt er dus voor kiezen om ze niet in te vullen. Andere formulieren moeten verplicht ingevuld worden om te kunnen reageren op uw verzoek of voor het beheer van uw contracten. Door het daartoe voorziene vakje in elk van de formulieren aan te kruisen, aanvaardt u dat we uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële prospectiedoeleinden.

10. Bewaartermijn

We bewaren de persoonsgegevens en/of informatie met betrekking tot de navigatie van de gebruiker van de Website niet langer dan de duur die nodig is voor het doel van de verwerking.

De navigatiegegevens zullen hoogstens 6 maanden bewaard worden in toepassing van de aanbevelingen van de CNIL.

Voor de rekruteringsgegevens bedraagt de duur twee jaar na het eerste contact met de kandidaat.

11. Cookies

Oodrive verbindt zich ertoe het privéleven van de bezoekers van zijn website en van zijn klanten te beschermen.

We verbinden ons ertoe de informatie van onze klanten niet bekend te maken aan derden behoudens indien zij ons hiertoe hun toestemming geven.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat via onze Website naar uw browser wordt gestuurd. Door middel van dit bestand, wordt informatie over uw bezoek op de Website geregistreerd.

Waarom maken wij gebruik van cookies?

We gebruiken essentiële cookies om een betere navigatie-ervaring te kunnen bieden tijdens uw sessies op de Website.

Met de cookies die we gebruiken, kunnen we functies personaliseren voor de klant en kunnen we de verbinding beveiligen.

Welk type cookies gebruiken we?

We gebruiken twee soorten cookies.

  • De technische cookies

Deze cookies hebben geen impact op uw persoonsgegevens.

  • De cookies van gerichte informatie

Met deze cookies kunnen we:

  • Gepersonaliseerde informatie weergeven,
  • Het aantal keer dat alle informatie verschijnt, beperken,
  • De efficiëntie van een informatiecampagne meten.

Uw keuze omtrent de cookies

U kunt de registratie van cookies weigeren door de voorkeuren van uw browsersoftware in te stellen.

Wanneer u de cookies weigert, kunt u echter verhinderd worden om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de Website.

12. Update

We behouden ons het recht voor om, indien nodig, dit Privacybeleid te wijzigen, meer bepaald om te voldoen aan een nieuwe wetgeving of reglementering.

In geval van wijziging of update, zal het herziene Privacybeleid online gezet worden op de Website, met vermelding van de laatste datum van de update.

Gelieve regelmatig de Website te controleren om op de hoogte te blijven van elke wijziging of update van het Privacybeleid en van de praktijken van de vennootschap.

Oplossingen
SERVICE